Medya Yenigün

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞLETMELER İÇİN ZORUNLU

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞLETMELER İÇİN ZORUNLU
Avatar
Nevzat Küçükdöğerli( nethabergazetesi@hotmail.com22 )
345
13 Ocak 2020 - 17:10

SGK’ya  her ay verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyannameleri ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek bu aydan itibaren Türkiye genelinde faaliyet kolu ve türü ne olursa olsun tüm özel sektör iş yerleri için zorunlu hâle getirildi. 2020/Ocak ayından itibaren öngörülen beyannameyi yasal sürede vermeyenlere ceza kesilecektir.Bu uygulamayla birlikte işverenlere ve yatırım yapacaklara kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele edilmesi ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması gibi amaçlar hedeflenmektedir.

SGK ARTIK KABUL ETMEYECEK SADECE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEK; Muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek ilk defa 1 Haziran 2017’den itibaren Kırşehir ilinde uygulamaya konulmuştu. Bu ilimizin ardından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan iş yerleri için de belirtilen uygulama yürürlüğe konmuştu. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Türkiye genelinde diğer illerdeki iş yerleri için yürürlük tarihi olarak nihayet 1 Ocak 2020 tarihinde başlatıldı.Bu nedenle 2020/Ocak ayından itibaren artık tüm sigortalıların prim esas kazançları ile birlikte kesilen vergilerin matrahları, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda yetkili vergi dairesine gönderilecektir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

BU KAMU İDARELERİ KAPSAM DIŞINDA; Söz konusu uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiştir.5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK iş yeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren SGK tarafından e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.İş yeri 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen SGK e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderilememesi hâlinde tescil bilgilerinin güncellenmesi amacıyla iş yerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v. 1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir.

BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ TARİHLER; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin yürürlüğe girmesi kapsamda;

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile banka ve TOBB kapsamındaki sandıklar, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

İçeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorundadır. Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilecektir. Yetkili vergi dairesi ise;

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları hâlde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/iş yerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.

 

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE E-ARŞİV FATURA DÜZENLEMELERİNDE KOLAYLIK GETİRİLDİ .

ÖZET : Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi imkanı getirildi. Bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.

Daha önce bu imkan sadece 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükelleflere tanınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509) yayımlanmış, konuyla ilgili açıklamalara 22.10.2019/164 tarih ve sayılı Özel Sirkülerde yer verilmişti. 10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 515 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklik uyarınca 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi imkanı getirilmiştir. Bu şekilde düzenlenen eArşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Daha önce bu imkan sadece 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükelleflere tanınmıştı. Öte yandan Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkili kılınmıştır.

ECZANELERDE E-FATURA DÜZENLEME TARİHİ HAKKINDA

TEB tarafından yayımlanan duyuru ile;

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yer alan düzenlemeler gereğince, Birliğimizin 13.12.2019 tarihli duyurusu ile süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştı.Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir;

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

Buna göre; Eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı oldukları Kurumlara ayın son günü tarihi vererek oluşturacakları e-faturalarla ilgili işlemleri ayın son gününü takip eden 7 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gerektiği düzenlenmiş olmakla birlikte; fiili uygulamada, eczacılarımızın ay boyunca karşıladıkları reçeteler ve ekleri ile ilgili kontrolleri tamamlamaları; reçete muhteviyatında yer alan temin edilememiş ilaç(lar) varsa bunları temin edip sisteme işlemeleri gibi çeşitli işlemler nedeniyle; Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birlik arasında imzalanan protokolde de yer aldığı şekliyle, Kurum tarafından takip eden ayın 15’ine kadar fatura tesliminin kabul edilmekte olduğu, Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan yazılı başvuruda ve ayrıca Başkanlık ile gerçekleştirilen sözlü görüşmelerde ifade edilmiştir.

 

Vergi Usul Kanununda yapılan söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmelerde Eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesmekte oldukları faturalardaki yöntem farklılığı nedeniyle uygulama başlangıcının ileri bir tarihe ötelenmesi ve e-fatura uygulamasına; eczanelerin sahadaki pratiğine uygun bir hale getirilmesine yönelik olarak Birlik ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir çalışma yürütülerek yapılacak düzenleme sonrasında geçilmesi talep de Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, eczanelerin fatura düzenleme uygulamaları ile ilgili olarak, ay boyunca karşılanan reçeteler için takip eden ayın ilk 7 günü içerisinde faturalandırmasının zorunlu olduğu ve uygulamanın da bu şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yürütülen uygulamalarda, takip eden ayın 15’ine kadar fatura düzenlenebildiği gerek Birlik, gerekse SGK yetkilileri tarafından belirtilmiş olsa da, Gelir İdaresi Başkanlığı, eczacılara yönelik özel bir düzenleme yapılması talebi uygun görmemiştir.

 

Eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı oldukları Kurumlara ayın son günü tarihi vererek oluşturacakları e-faturalarla ilgili işlemleri ayın son gününü takip eden 7 gün içerisinde değil, protokolde tanımlandığı gibi 15 gün içerisinde yapabilmesi için ilgili Kurumlar nezdinde çalışmalar ve görüşmeler devam etmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmede, Başkanlığın ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalında, eczane faturalarının düzenlenmesine yönelik bir alan oluşturulması çalışması olduğu bilgisi de alınmıştır.

 

Bu itibarla,

 

1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde e-fatura düzenlemesi gerektiğinden, meslektaşlarımızın bu işlemi aşağıdaki şekilde yapması mümkündür:

Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığıyla (https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html)

 

Entegratör firma aracılığıyla; Eczanelerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren, reçetelerin karşılandığı ayı takip eden ayın 7’si saat 23:59’a kadar, e-faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. SGK’ya fatura teslim işlemleri ise mevcut uygulamada olduğu gibi ayın 15’ine kadar yapılmaya devam edecektir. Entegratör firmadan hizmet satın alarak e-fatura düzenlemek isteyen eczacılar,  Birliğik tarafından anlaşma sağlanmış firma bilgilerine https://www.tebeczacikart.com/e-fatura linki aracılığıyla ulaşabilecektir.

hd film izlemobil onaybanko kuponlar