marmaris tekne turları
3 Yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP) « Medya Yenigün

Medya Yenigün

3 Yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP)

3 Yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP)
Nevzat Küçükdöğerli
Nevzat Küçükdöğerli( nethabergazetesi@hotmail.com22 )
409
20 Ekim 2019 - 0:19

YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu.

İkinci Yeni Ekonomi Programın Özeti Şu;

-Rant Vergisi Geliyor İkinci Konutta Vergi Artacak.

-Yapı Tasarrufu Sistemi kurularak düşük maliyetle konu alımı sağlanacak.

-Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak.

-Yerli Üretimi geliştirmek için,Sanayileşme İcra Kurulu oluşturulacak.

-2019 yıl sonu Enflasyonu yüzde 12 olacak. Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8, 2021’de yüzde 6, 2022’de yüzde 4.9 olması bekleniyor.

-İşsizlik ise 2019’da yüzde 12.9, 2020’de 11.8, 2021’de 9.8 olarak hedeflendi.

-Daha çok kazanandan daha çok vergi alınmasının önünü açacak bir vergi reformu olacağı belirtildi.

-Yeni Ekonomi Programı’yla ikinci ve sonraki konut alımlarına vergi artış sinyali geldi. Rant Vergisi Geliyor İkinci Konutta Vergi Artacak.

-Kıdem Tazminatı Reformu hayata geçirilecek.

-İmar değişkliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulamanın güçlendirileceği belirtildi.

-Bankalar için temiz bir sayfa açılacak. Dolarizasyonun azaltılması için çalışılacak. Kredi kanallarının açılması sağlanacak denildi.

Dolarizasyona karşı tedbir seti devreye alınacağı söylendi.

-Türkiye yeni bir Ekonomik Modele geçiyor. KOBİ’lere ayrı bir önem verilecek dendi.

-Varlık Fonu katlıda bulunacak denildi. Dış ticarette sağlanan dönüşüm, cari açıktaki kazanımların temelini oluşturuyor. 2020 yılında lüks tüketime yönelik tedbirler devam edecek. İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalar sürüyor. İVME paketi ile başlatılan ihracatı ve yerlileştirmeyi sağlayan kredi politikası genişleyerek ve artarak devam edecek. Bunun yanında Türkiye Varlık Fonu cari dengeyi güçlendiren sabit sermaye yatırımları ile birlikte bu sürece katkıda bulunacağı belirtildi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA YENİ POLİTİKA VE  TEDBİRLER.

Teşvik ve Destek Sistemi Sadeleştirilecek.

Teşvik ve destek sisteminin sadeleştirilerek mükerrerliğe önleyici bir yapı kurgulanacak. Etkin olmayan Teşvik ve destekler kaldırılacak.

Vergide Etkin Olmayan İstina ve Muafiyetler Kaldırılacak.

Vergi incelemelerinde denetimlerin arttırılacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı, Vergi İncelemelerinde sektörel uzmanlaşma ve elektronik denetimin yaygınlaşacağını belirtti.

Vergi Borçlarında Yeni Yapılandırma YOK!

Yeni Ekomomi Programı süresince Maliye Bakanı vergi alacaklarına ilişkin bir yapılandırmaya gitmeyeceklerini ifade etti.

İmar Değişikliklerinden Kaynaklanan Değer Artışına Vergi Güçlendirilecek. Ayrıca imar değişkliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulamanın güçlendirileceği belirtildi.

Taşınmaz Değerleme Sistemi Kurulacak. Programa göre taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanter tamamlanacak, gayrimenkul vergilendirme sistem tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerler üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

5 Kat İzni Çıktığında da Rant Oluşuyor.Bir malın, mülkün ya da paranın, belirli bir süre sonunda, hiç emek verilmeden sağladığı gelire rant deniyor. İmar değişkliklerinden dolayı da rant oluşabiliyor. Örneğin boş bir arsa üzerinde imar değişikliği oluyor ve buranın değeri artıyor. Emsal artışı talebi kabul edildiğinde de örneğin 2 katlı bir binaya 5 kat izin çıktığında da bir rant oluşuyor.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.

Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkân tanıyacak kamu taşıt filo yönetim sistemi kurulacaktır.

KİT’ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

 

Kamu-Özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda KÖİ projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecek, yatırımların gerçekleştirilmesinde maliyet etkinliğinin sağlandığı durumlarda kullanılacaktır.

Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.

Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacaktır.

Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici politikalar sosyal adalet gözetilerek hayata geçirilecektir.

Sosyal yardımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşım altyapısı tamamlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlarının alımı tek elden gerçekleştirilecektir.

Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulunun etkinliği artırılarak tüm kamu kuruluşlarında iç denetim uygulamaları ve kültürü yaygınlaştırılacaktır.

Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır.

Kamu borçlanmalarında kaynak ve pazar çeşitliliği artırılacaktır.

Kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla, veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, yüksek kayıt dışılığın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanacaktır.

Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve merkezi tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi için Devlet Malzeme Ofisi’nin merkezi tedarik yapısı güçlendirilecektir.

Bu yılın nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL’lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.

BANA GÖRE PROGRAMIN OLUMLU YÖNLERİ -ARTILARI:

– Ekonominin bugünkü geldiği noktadaki sorunlarla yüzleşilmiş ve bu nedenle büyüme, enflasyon hedefleri gerçekçi saptanmış. Program kur şokunun yaptığı yıkımın farkında.

– Bankacılık ve Reel Sektörün kredilerindeki yeniden yapılandırmanın vurgulanmış olması olumlu. Türkiye Bankalar Birliği’nin 100 milyon lira üstü borcu olanlar için yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlenmesi de yürürlüğe girdi.

– Yeni Ekonomik Program’da ileriye dönük çeşitli vaatler var. Para politikasının sıkı duruşu, bankaların denetimi, kamu etkinliği reformu, kıdem tazminatı Fonu gibi düzenlemeleri öngörülüyor. Bunlar daha önceki programlarda da var. İstekler olumlu. Ancak uygulamanın görülmesi gerekiyor.

– Program çerçevesinde yapılacak ilerlemelerin üç ayda takip edilecek olması olumlu. İlk defa yapılacak bu uygulamanın hesap verebilirlilik, şeffaflık ve güvenilirlilik açısından pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.

– Gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden vergilendirilmesi ve istisna muafiyet ve indirimlerin azaltılması olumlu olarak değerlendirilebilir.

– Katma değeri arttıracak cari açığı azaltacak sektörel odaklı programların öngörülmesi de pozitif.

BANA GÖRE PROGRAMIN OLUMSUZ YÖNLERİ – EKSİLERİ:

– Program parametrelerinden enflasyon ve büyüme dışındakilerde çelişkiler var. Ör: 2021 de büyümenin %5, aynı yılda cari açığın da % 2.6 olması mümkün değil. Ülkemiz potansiyel büyüdüğünde (%5’ler civarı) cari açık %2.6larda kalamaz. Diğer yandan programda bu yılki cari açığın da %4.7civarında olması bekleniyor. İlk 8 aydaki açık (33.1 milyar dolar) zaten bu rakamlara yakın. Yılın geri kalanındaki hangi (-) tahmin bu olayı yaratacak belirtilmiyor.

– Program yıllarındaki kurlar (Örn: 2019 5.60) gerçekçi görünmüyor.

– Tasarruf öngörüsü planlanırken kamunun yatırım kalemleri çok azaltılıyor.

– İşsizlik hedefleri de gerçekçi değil. 2018’in 4. Çeyreği ile 2019’un ilk çeyreğinde büyüme oldukça yüksek oranda düşecek. Program açıklandığı gün OECD de Türkiye tahminlerini güncelledi. 2018 büyümesini %3.2, 2019 büyümesini ise %0.5 öngörüyor. Yani OVP (YEP) ten öte daha negatif bir daralma öngörüyor. Daralmanın büyüklüğü işsizliğin daha da yüksek olacağını gösteriyor.

– Özel Sektör döviz borcunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin kaynak miktarının ne kadar olduğu ve bunun bütçeyi ne kadar etkileyeceğine ilişkin herhangi bir tahmin ve öngörü bulunmuyor.

Resesyon ve Stagflasyon kesin gibi. Başta sabit gelirliler olmak üzere tüm kesimler önümüzdeki dönemde acı ilaçları içmek zorundayız. Geçmişin faturalarını önümüzdeki Yeni Ekonomi Programı döneminde ödeyeceğiz.

rokettube
marmaris tekne turu