marmaris tekne turları
Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi? « Medya Yenigün

Medya Yenigün

Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?
Nevzat Küçükdöğerli
Nevzat Küçükdöğerli( nethabergazetesi@hotmail.com22 )
654
21 Ekim 2019 - 21:44

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

İndirim Talebinden Sonra Yasal Süre İçinde Dava Açılabilir Mi?

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilir.

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamazlar. Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır.

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamazlar. Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır.

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz.

İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün Müdür?

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma talep edebilir.

Cezalarda İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?

İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı;

Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde,

6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda, vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde,

ödenmesi gerekir.

Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilir.

Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir.

YENİ BİR VERGİ AFFI VAR MI, YOK MU ?

Vergi affı, vergi kanunlarına aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanan mali, idari ve cezalı yaptırımların tamamen veya kısmen kaldırılması olarak tanımlanabilir.

Vergi aflarının belli süre geçerli olmak üzere uygulanmaya konulması söz konusudur. vergi kanunla konulur, kanunla değiştirilir, kanunla kaldırılır. Aslında 1924 yılından bu yana toplamda 35 kez vergi affı getirilmiştir. Ancak bu afların 9 tanesi sadece son 16 yılda uygulamaya konulmuştur. Bazen ekonomik, bazen mali ve çoğu zaman da siyasi nedenler ile af kanunları karşımıza çıkmaktadır.

En son vergi affı, 18 mayıs 2018 tarihinde 7143 sayılı Kanun ile resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Son 16 yılda gelen 9 vergi affını dikkate aldığımızda vergi affı gelme hızı ortalama 1,5 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma ek olarak son 2 vergi affı arasındaki 12 aylık süreyi de dikkate alırsak mayıs ayından sonra bir vergi affı daha gelirse şaşırmamalı ve bunun son 16 yıl incelendiğinde muhtemel olduğunu bilmeliyiz.

Çünkü vergi aflarının uygulamaya konuluş amaçlarından bazıları şunlardır;

  • Ekonomik nedenler,
  • Mali nedenler,
  • Sosyal nedenler,
  • Siyasal nedenler,
  • İdari ve teknik nedenler ile
  • Psikolojik nedenlerdir.

Her vatandaşın birer siyasi oy potansiyeli olmasından hareket ile bütçeyi finanse etmek, gelirleri arttırmak, kayıt dışını kayıt altına alabilmek ve ülke içerisinde yaşanan ekonomik krizler nedeniyle işletmelerin bir kısmının mali açıdan gelirlerinin azalması ve artan borçlarla beraber vergilerini zamanında ödeyemeyecek duruma gelmeleri nedeniyle af kanunlarının çıkarılmasının gerekli olduğu savunularak vergi afları çıkarılmıştır.

En son 7143 Sayılı Yasa ile 2018/Mart dönemi ve daha öncesi son ödeme vadesi geçen trafik cezası- vergi borçları-öğrenim kredisi borçları- MTV borçları yani kısaca tüm vergi alacakları için yeniden düzenleme yapılmıştı. 7143 sayılı kanunla çıkan aftan yararlananların borç taksitleri hala devam ediyor.

Ancak ekonomik kriz nedeniyle insanlar bu yapılandırmanın şartlarını yerine getiremedi. Vergi mükellefleri işletmelerini devam ettirebilmek için vergi affının çıkması beklentisi içerisine girdiler. Maliye Bakanlığı’nın bu konuyu mükelleflere kolaylık sağlayacak şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.

Önümüzde Yeni Bir Vergi Affı Var mı?

2020 yılı başında yeni bir vergi affı çıkar mı sorusunun yanıtına;

-Her mükellefin birer oy potansiyeli olması

-Son 16 yılda 9 kez vergi affı uygulandığı ve vatandaşta bu anlamda kalıcı izli davranış geliştiğinden dolayı ciddi bir af beklentisinin kamuoyunda oluşması

-Bütçede önemli bir finansman ihtiyacının hasıl olması

-Kayıt dışı ekonomi ile ilgili mücadele eylem planının başlayacak olması ve en önemlisi de

-Ülke içerisinde yaşanan ekonomik krizler nedeniyle işletmelerin bir kısmının mali açıdan gelirlerinin azalması ve artan borçlarla beraber vergilerini zamanında ödeyemeyecek duruma gelmeleri bizlere yeni bir vergi affının sinyallerini vermektedir.

önümüzde en güçlü 3 farklı ihtimal vardır.

1-Yeni bir vergi affı gelebilir.

2-Af hiç uygulanmadan, kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik eylem planı çerçevesinde inceleme ve denetimlerin ciddi şekilde arttırılması ve uygulanmasıdır.

3-taksitlerin  ve matrah artırımı bozulanlara yönelik denetim ve incelemelerin arttırılmasıdır.

Ekonomik krizin vurduğu mükellefler vergi borçlarını ödemekte zorluk çekiyor, bu sebeple Maliye Bakanlığı’nın vergi affı çıkartmasını bekliyor. Ekonominin bozuk olduğu bugünlerde insanlar vergi borçlarını ödemekte zorlandığı için vergi affı (yapılandırma) beklentisine giriyor. Vergiyi ödemedikleri zaman bankalara e-haciz konulması, araçlara haciz konulması ekonomik koşulları zorluyor.

Kanımca Yıl Sonuna Kadar Yeni Bir SGK ve Vergi Yapılandırması Gelecektir.

rokettube
marmaris tekne turu