Medya Yenigün

GAYBI YALNIZCA ALLAH BİLİR VE KIYAMET SAATİ DE GAYB’DIR

GAYBI YALNIZCA ALLAH BİLİR VE KIYAMET SAATİ DE GAYB’DIR
Avatar
Emine Türkmen( emineyenigun01@hotmail.com )
448
10 Ocak 2020 - 0:46

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a aittir.

Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir.

Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

(Nahl 77)

Nasıl oluyor da, kıyamet saati ile ilgili “alametler” adıyla bir çok rivayet dillendiriliyor.

Hatta cilt cilt kitaplar yazılıyor.

Bu rivayetlerin kaynağı hadisler olduğuna göre Nebi gaybı bilebilir mi?

De ki: Ben, Allah´ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim.

Eğer ben GAYBI BİLSEYDİM elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

(Araf 188)

Alameti beliren bir olayın gerçekleşmesine ANSIZIN denebilir mi?

Ya da ayetlerde ANSIZIN gerçekleşeceği belirtilen bir olayın alametleri olabilir mi?

Sana Kıyamet’in ne zaman gelip demir atacağını da soruyorlar.

De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır.”

O’ndan başka kimse onun üzerindeki bilinmezlik perdesini kaldıramaz.

Kıyamet, göklerle yer ve onlarda bulunan bütün varlıklar için dayanılması çok zor bir hadisedir.

O, size beklenmedik anda ve ANSIZIN gelir.

Sanki sen onun vaktini merakla araştırıyormuşsun ve peygamber olman da onu bilmeni gerektiriyormuş gibi, onu sana ısrarla soruyorlar.

De ki: “ONUN BİLGİSİ YALNIZCA ALLAH KATINDADIR.

Fakat insanların çoğu bu gerçeği de bilmezler.

(Araf 187)

Saat kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de belli bir zaman dilimini belirten sözlük anlamı yanında, sık sık kıyametin kopacağı vakti ifade etmek üzere de kullanılmaktadır. Kaynaklarda ansızın gelip çattığı, amellerin hesabı çabuk olduğu veya uzun sürdüğü ya da süresi uzun olmasına rağmen Allah Teâlâ bakımından insanların hesabındaki bir saatlik süre kadar kısa sürdüğü için kıyamete saat denildiği belirtilir (Zemahşerî, II, 107; Şevkânî, II, 311; M. Reşîd Rızâ, IX, 425). Bir açıklamaya göre saat, birinci sûr çalınca bütün canlıların ölmesi sürecini, kıyamet ise ikinci sûr çalınca yeniden dirilmeyi ve sonrasında olup bitenleri ifade eder; böylece âhiret hayatı başlamış olur.

Bazı hadislerde müslümanların da Resûlullah’a kıyametin zamanıyla ilgili sorular sordukları bildirilmekle birlikte (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü ashâbi’n-nebî”, 6; “İlim”, 2; “Ahkâm”, 10; Müsned, II, 361; III, 322, 326), bilhassa müşriklerin Hz. Peygamber karşısındaki yaygın tavırlarından biri, kıyameti inkâr etmek veya Resûlullah’ı güç durumda bırakmak maksadıyla bu konuda sorular sormaktı. Bu âyette de onların böyle bir sorusundan ve –aslında bu sorunun arkasında kötü niyet bulunmasına rağmen– Resûlullah’ın, aydınlatma görevinin bir gereği olarak bu soruyu ciddiye alıp cevap vermesinden söz edilmektedir. Bazı tefsirlerde buradaki sorunun yahudiler tarafından sorulduğuna dair rivayetler yer almaktaysa da (Zemahşerî, II, 107), A‘râf sûresi Mekke’de indiğinden bu görüş isabetli görülmemektedir. Soru kimden gelirse gelsin, Hz. Peygamber kıyametin vaktiyle ilgili bütün sorulara karşı bunu bilmediğini ifade etmiş, meselâ Cebrâil tarafından yöneltilen, “Kıyamet ne zaman kopacak?” şeklindeki bir soruyu, “Bu hususta sorulan sorandan daha bilgili değildir” cevabını vermiştir (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1, 5, 7; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 17).

Kıyamet vaktinin “göklere de yerlere de ağır gelmesi” dünyanın kozmolojik düzeninin bozulacağına, Kur’an’ın ifadesiyle (İbrâhîm 14/48) “yerin başka bir yere, göklerin de başka göklere dönüştürüleceği” esnada vuku bulacak olayların dehşetine; “Sizi ansızın yakalayacaktır” ifadesi de insanoğlunun, kıyamet saati hakkındaki bilgisizliğinin son ana kadar süreceğine işaret etmektedir (Râzî, XV, 81).

hd film izlemobil onaybanko kuponlar