ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ GÜNERİ MAH VE MUH MAH 2024-4 KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ GÜNERİ MAH VE MUH MAH 2024-4 KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri

ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ GÜNERİ MAH VE MUH MAH 2024-4 KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ GÜNERİ MAH VE MUH MAH 2024-4 KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/201329

 

1-İdarenin
a) Adı:ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası:3224571025-2068 - 3224572486
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ GÜNERİ MAH VE MUH MAH 2024-4 KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:Toplam 4.562,00 metre Muhtelif Çaplarda Her Çeşit Boru ile Kanalizasyon Hattı Döşenmesi, Kazı, Dolgu ve Nakliye İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ADANA
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:07.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ziyapaşa Mah. Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ASKİ Şantiye C Blok Kanal Yatırım Dairesi Başkan Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ' NDEKİ AIV (A4) GRUBU İŞLER 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
HENDEK VE TEMEL KAZISI14,7%44,1%8
MAKİNE İLE KAZI MALZ. İLE (KENDİ MALZ.) HENDEK VE TEMEL DOLGUSU6,8%13,6%5
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 MM ÇAPINDA KIRMATAŞ İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)4,95%9,95%3
HENDEK İÇERİSİNDEKİ KIRMATAŞIN SULANMASI VE KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILMASI3,45%9,15%3
HER KATAGORİDE GRANÜLOMETRİK KUM-ÇAKIL'IN KOMPAKTÖR (TİTREŞİMLİ DARBELİ) İLE SIKIŞTIRILARAKTEMEL TABAN ISLAHI, BORU TABANI YATAKLANMASI VE BORU GÖMLEKLENMESİ YAPILMASI(NAKLİYE DAHİL)0,25%0,5%0,5
ÇAPI 200 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL)5,1%10,15%4
ÇAPI 300 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL)16,65%33,35%9
Ø75 MM HDPE BORU(BORU BEDELİ,BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK BEDELİ DAHİL) DÖŞENMESİ0,45%0,85%0,5
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)0,4%0,75%0,5
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)0,1%0,15%0,5
PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI0,55%1,1%0,5
Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL)0,5%1%0,5
Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. (NAKLİYE DAHİL)0,4%0,85%0,5
PAKET TERFİ9,65%19,3%6
MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ2,45%4,95%1
PREFABRİK PARSEL BACASI BETON TABAN ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, BORU GİRİŞLERİ ENTEGRE CONTALI, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA)1,1%2,2%0,5
PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA)0,5%1,05%0,5
PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,25 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA)0,35%0,7%0,5
ÇAPI 300/150 MM, BETON BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL)0,4%0,8%0,5
SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU DIŞ ÇAP Ø 125/3,2 MM (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU)0,95%1,9%0,5
ÇAPI 150 MM HDPE KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, LASTİK CONTA, BORU VE SIZDIRMAZLIK BEDELLERİ DAHİL)0,65%1,25%0,5
KOMPOZİT MUAYENE BACA KAPAĞI (D400) (MONTAJ DAHİL)4%7,95%2
BETON BORU;B.A.BORU VE PREFABRİK BAKS;MUA.BACA ÇEMB. VE KAPAK;PREF.TABAN ELAMANI,KONİK EL. VE GÖVDE BİL. NAKLİ3,85%7,75%2
MOLOZ NAKLİ0,65%1,3%0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
26/02/2021 tarih ve 31407 sayılı Resmi Gazete' de, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım işleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre ( A ) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği' nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01987175

20 Şub 2024 - 00:01 Adana/ Kozan- Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.