ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANIDIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANIDIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANIDIR

MADDE 1- KİRAYA VEREN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
            1.1 Adı: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
            1.2 Adresi: Mithat Özsan Bulvarı Balcalı Mahallesi Sarıçam - Adana
            1.3 Telefon numarası (0322) 338 63 56
            1.4 Faks numarası: (0322) 338 63 56
            1.5 Elektronik posta adresi: [email protected]
MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:
            2.1- İhale konusu işin adı: Çukurova Üniversitesi Kuzey Çarşı Merkezinde bulunan 18 (on sekiz) numaralı dükkan 8 (sekiz) yıl süre, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Adana Meslek Yüksekokulundaki Fotokopi Çekim Merkezleri ve ATM’ler ise 3 (üç) yıl süre, Yumurtalık Meslek Yüksekokulunda bulunan Öğrenci Kantininin ise 2 (iki) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırma) Usulüne göre kiraya verilmesi.
            2.2- Öğrenci Kantini ve Fotokopi Çekim Merkezi Yeri ve ATM olarak kiraya verilecek taşınmazlarının listesi
 

Sıra NoKiralama Amacı Kullanım BiçimiTaşınmazın Bulunduğu YerTaşınmaz Yüzölçümü
m2
 Yıllık Tahmin Edilen Kira BedeliGeçici Teminat Tutarı

Ada -Parsel
İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Fotokopi Çekim MerkeziGüzel Sanatlar Fakültesi24,44 m215.500,00 TL1.395,00 TL195 ada 2 parsel18.03.202414.00
2Fotokopi Çekim MerkeziAdana Meslek Yüksekokulu9,20 m210.000,00 TL900,00 TL1005 ada 4 parsel18.03.202415.00
3Fotokopi Çekim MerkeziTıp Fakültesi12,70 m275.000,00 TL6.750,00 TL185 ada 1 parsel19.03.202414.00
4Fotokopi Çekim MerkeziYabancı Diller Yüksekokulu8,90 m228.000,00 TL2.520,00 TL155 ada 1 parsel19.03.202415.00
5Öğrenci KantiniYumurtalık Meslek Yüksekokulu54,78 m210.000,00 TL600,00 TL812 parsel20.03.202414.00
  6

ATM (2 Adet)
Balcalı Hastanesi Onkoloji Binası İçi/
Kültür Müdürlüğü Karşısı
3,22 m2
1,44 m2
106.000,00 TL9.540,00 TL154 ada 1 parsel
202 ada 57 parsel
20.03.2024
15.00


2.3- Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan ve 170 Ada ve 1 Parselde bulunan taşınmaz listesi

Sıra NoKiralama Amacı Kullanım BiçimiDükkan NoKapalı AlanTerasDepoTaşınmaz Toplam Alanım2Yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli
8 Yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli
Geçici Teminat TutarıİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1
DÜKKAN
1847,5029,00----76,50m270.000,00 TL560.000,00 TL16.800,00 TL21.03.202415.00MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
            3.1- İhalenin yapılacağı yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No:217
      3.2-  İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a)- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam - Adana
        b)- İhale doküman satış bedeli: 300,00 (Üç yüz Türk Lirası) TL dir.
      3.3- İstekliler, 300,00 (Üç yüz Türk Lirası) TL ihale dokümanı bedelini, Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ya da Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına yatıracaklardır.
MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
          4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 2024 tarihli olarak tanzim edilen güncel Oda Kayıt Sicil Örneğini vermek,
          4.2- Tebligat için Türkiye'deki adresini gösteren belgeyi vermek,
         4.3- Gerçek kişi ise, noter tasdikli imza beyannamesini vermek,
          4.3.1 Gerçek kişi ise,  kimlik fotokopisini de vermek,
          4.4- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
         4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve vekilin kimlik fotokopisini vermek,
4.6- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır.)
Ayrıca, Banka teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.
         4.7- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,
         4.8- Bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden rakam ve metinle yazılı olarak usulüne uygun bir şekilde hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,
        4.9- İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,
         4.10- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek.
        4.11- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,
         4.12- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,
        4.13- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek,
        4.14- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak,
        4.15- İhaleye katılacak olanlar tarafından tüzel kişiliklerdeki ortaklık ve/veya hisselerini belirtir imzalı beyannameyi vermek,
        Ayrıca, tüzel kişiliklerde ortaklık ve hissesi bulunan isteklilerin kanıtlayıcı belgeleri e-devlet üzerinden ya da ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınarak, ibraz edilecektir.
        4.16- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 4’üncü maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.
        4.17- Gerçek kişi olup, mükellefiyeti olmayan isteklilerden ilanın 4’üncü maddesinin (4.1), (4.11), (4.12) ve (4.13) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir. ATM ihalesi için(4.11), (4.12),(4.13) ve (4.14) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.
        4.18- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
        4.19- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.
İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01987445

23 Şub 2024 - 00:01 Adana- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.