BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SHIFA Projesi Kapsamında Adana İlinde Sağlık Merkezleri Yapım, Tadilat ve Onarım İşi (Kısmi Teklife Açık) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/532524

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No: 3 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3124585857 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

SHIFA Projesi Kapsamında Adana İlinde Sağlık Merkezleri Yapım, Tadilat ve Onarım İşi (Kısmi Teklife Açık)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım: Adana Seyhan Hanedan 6+6 GGSM Binası: 2655.95 m2 Z+4 katlı sağlık merkezi Adana Yüreğir Karşıyaka 4+4 GSM Binası: 928,51 m2 Z+1 katlı sağlık merkezi Adana Yüreğir Doğankent GSM teknik şartname ve projelerde tanımlanan tadilat/onarım işleri 2. Kısım: Adana Ceyhan Küçükkırım 5+5 GGSM Binası: 1069.40 m2 Z+1 katlı sağlık merkezi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı, Bilkent yerleşkesi Üniversiteler mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat: 7 186 Nolu Oda 06800 Çankaya - Ankara


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

 

 

 

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

YAMBİS

İhale Bazında

İhaleye katılacak isteklilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması zorunludur. İsteklilerce , “yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası” yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve kayıt durumu EKAP üzerinden veya https://yambis.csb.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Çevresel ve Sosyal Sorumluluklar Belgesi (Belge formatı teknik şartname ile birlikte eklerde mevcuttur. Belge içeriği değiştirilmeden sadece istekliler tarafından teknik şartname ekindeki belge formatının çıktısı alınarak imzalanacaktır.)

İhale Bazında

Belgenin istekli dışında başka bir kurum tarafından imzalanmasına veya onaylanmasına gerek yoktur. Belgenin ihale öncesi bir tarihte istekli tarafından imzalanması gerekmekte olup, isteklinin imza tarihi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda diğer belgeler kısmında belirtilecektir. Ekonomik açıdan en avantajl birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri, ihalenin karara bağlanması öncesi kendileri tarafından hazırlanan ve imzalanan belgeleri bilahare sunacaklardır.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dürüstlük Belgesi (Belge formatı teknik şartname ile birlikte eklerde mevcuttur. Belge içeriği değiştirilmeden sadece istekliler tarafından teknik şartname ekindeki belge formatının çıktısı alınarak imzalanacaktır.)

İhale Bazında

Belgenin istekli dışında başka bir kurum tarafından imzalanmasına veya onaylanmasına gerek yoktur. Belgenin ihale öncesi bir tarihte istekli tarafından imzalanması gerekmekte olup, isteklinin imza tarihi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda diğer belgeler kısmında belirtilecektir. Ekonomik açıdan en avantajl birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri, ihalenin karara bağlanması öncesi kendileri tarafından hazırlanan ve imzalanan belgeleri bilahare sunacaklardır.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/III grubu bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

Diploma

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

48.14 Bu proje, Herkes için Sağlık Hizmetleri Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (SHIFA) projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından finance edilen Herkes İçin Sağlık Hizmetleri Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (SHIFA) kapsamındaki maliyetlerine yönelik olarak 79.319.500 Avro hibe almıştır. Proje kapsamında alınan hibenin bir kısmı, 11 Kasım 2021 tarihli ve 31656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uygulamaya konulan, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Sağlık Bakanlığı arasındaki Hibe Antlaşması uyarınca işbu ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kapsamında geçerli ödemelerde kullanılacaktır.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02023966

29 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.