marmaris tekne turları
Turizm Payı Beyannamesinde Beyan Dönemi Başladı. « Medya Yenigün

Medya Yenigün

Turizm Payı Beyannamesinde Beyan Dönemi Başladı.

Turizm Payı Beyannamesinde Beyan Dönemi Başladı.
Nevzat Küçükdöğerli
Nevzat Küçükdöğerli( nethabergazetesi@hotmail.com22 )
318
09 Kasım 2019 - 0:22

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı Beyanname Düzenleme Programı (BDP) Üzerinden Turizm Payı Beyannamesi Kabülüne Başladı.Turizm payı beyannamesinin verilme süreleri, kapsama giren mükellefler, Turizm payı beyan dönemleri ile turizm payı beyannamesinin şekil, içerik veya eklerini belirlemeye ve turizm payı beyannalarının ödeme sürelerinin belirlenmesinda Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

Kimler Turizm Payı Mükellefidir.

Aşağıdaki sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden Turizm Payı ödemekle yükümlüdür.

a) Bileşik tesisler: Bakanlıktan kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesi alan müstakil 1. ve 2. sınıf lokantalar, lüks lokanta, özel yeme-içme tesisleri, gastronomi tesisleri, müstakil eğlence yerleri, bar, kafeterya, eğlence merkezleri ve günübirlik tesis işletmeleri

b) Deniz turizmi araçları: Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari yatlar, kruvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri, dalabilir deniz turizmi araçları, yüzer deniz turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları, turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları ile diğer deniz turizmi araçları,

c) Deniz turizmi tesisleri: Deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, yolculara yeme, içme, dinlenme gibi hizmetleri sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi turizm tesisleri,

d) Havalimanı işletmeleri: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havaalanı işletiminden sorumlu olan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan kuruluşları,

e) Havayolu işletmeleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan işletme ruhsatı ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunan havayolu işletmelerini (balon, hava taksi gibi işletmeler dâhil),

f) Kira geliri: 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında kalan işletmelerin işletmecisi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen alt ünitelerden elde edilen kira gelirleri,

g) Konaklama tesisleri: Bakanlık tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren oteller, tatil köyleri, butik oteller, konaklama içeren özel tesisler, moteller, hosteller, pansiyonlar, apart oteller ve konaklama içeren kırsal turizm tesisleri (dağ evi, köy evi, çiftlik evi, yayla evi ve oberj) ile kampingleri,

h) Seyahat acentaları: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmeleri,

ı) Terminal işletmeleri: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek sonradan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmek suretiyle işlettirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan terminal işletmeleri

Hangi Mükellefler ne kadar Turizm Payı Ödeyecek? (Turizm Payı Oranları)

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

olmak üzere Turizm Payı öderler.

* Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Turizm Payı Nedir?

Turzim Payı Mükelleflerinden  ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınan paydır.

Turizm Payı Beyannamesi nasıl verilecek?

Yukarıda sayılan Turizm Payı Mükellefleri gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermekle yükümlüdür.

Turizm Payı Beyannamesi Beyan Dönem ve Tarihleri

1- Turizm Payı Beyannamesini Kurumlar vergisi Mükellefleri 3 aylık diğer mükellefler aylık olarak verecek.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Turizm Payı Beyannamesi Dönemleri

Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart,
İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran,
Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül,
Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

2- Gelir Vergisi Mükellefleri Turizm Payı Beyannamesi Dönemleri aylık olarak belirlenmiştir.

Turizm Payı Beyannamesi Beyan Süreleri

Turizm payının beyannamesinin süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günüdür.

Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecek ve ödeme süresi beyan süresi ile aynı olacaktır.

Satış ve Kira Geliri bulunmayan dönemlerde Turizm Payı Beyannamesi verilecek mi?

Turizm Payı Mükellefleri beyan dönemine dahil olan aylarda satış veya geliri olmasa dahi Turizm Payı Beyannamesi vereceklerdir.

Bu durumda Turizm Payı Beyannamesi Beyannamede “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek boş Turizm Payı Beyannamesi verilecektir.

Turizm Payı Beyannamesini hangi vergi dairesine verilecek?

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
b) Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu

vergi dairesine vereceklerdir.

Turizm Payı Beyannamesi kim tarafından verilecek?

a) Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifresi olan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile kendileri,

b) Vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan Mali Müşavirler,

c) Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odaları

tarafından Turizm Payı Beyannamesi verebilecek.

Turizm payı mükellefiyetinin bildirimi nasıl yapılacak?

Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için 16 Kasım tarihine kadar 

a) İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda,
b) Dilekçe ile yetkili vergi dairesine,
c) Veya Dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

İlk Turizm Payı Beyannamesi ne zaman verilecek?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 2 Aralık 2019 saat 23.59’a kadar,

Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler halinde beyan verme zorunluluğu bulunan mükellefler Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemi ilk Turizm Payı Beyannamesini 31 Ocak 2020 saat 23.59’a kadar elektronik ortamda vereceklerdir.

MALİYE E-FATURA’DA İÇERİK KONTROLÜ YAPACAK

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen e-Fatura’da Maliye Bakanlığı e-faturayı içerik yönünden inceleyecek.

e-Belge Uygulamaları kapsamında, e-fatura’nın düzenlenerek karşı tarafa iletilmesi sırasında Maliye Bakanlığı düzenlenen e-Fatura’yı

• E-fatura mükellefin faaliyet alanı
• Mükellefin Kapasitesi
• e-fatura içeriğinde alım-satıma konu mal ve hizmetlerin türü
• e-fatura’nın niteliği

bakımından Başkanlık sistemindeki mevcut olan her türlü bilgiyide kullanarak inceleyerek inceleme sonucunda riskli olduğu değerlendirilen belgeleri (belge içeriğinin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususunda tereddüt edilen durumların varlığı halinde ilgili belgeler riskli olarak değerlendirilir.) karşı tarafa iletilmesini engelleyecek.

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

VIII. Diğer Hususlar

Başkanlık, e-Belge uygulamaları kapsamında e-Belgenin düzenlenip muhataplarına iletimi sırasında, belge içeriğinin kontrolüne yönelik analizleri; mükellefin faaliyet alanı, kapasitesi, alım-satıma konu mal ve hizmetlerin türü, niteliği veya Başkanlık sistemlerinde var olan her türlü bilgileri kullanarak yapmaya, bu analizler sonucunda riskli olduğu değerlendirilen belgeleri {belge içeriğinin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususunda tereddüt edilen durumların varlığı halinde ilgili belgeler riskli olarak değerlendirilir.) muhataplarına iletilmesini durdurmaya yetkilidir.

rokettube
marmaris tekne turu