marmaris tekne turları
Vergi Davalarında Af Niteliğinde Düzenleme.    « Medya Yenigün

Medya Yenigün

Vergi Davalarında Af Niteliğinde Düzenleme.   

Vergi Davalarında Af Niteliğinde Düzenleme.   
Nevzat Küçükdöğerli
Nevzat Küçükdöğerli( nethabergazetesi@hotmail.com22 )
1.665
03 Kasım 2019 - 16:31

Uzlaşılan Cezalara Bir İndirim Hakkı Daha Geliyor, Kalıcı Hale Gelecek ve Mahkemelerin Yükü Hafifleyecek.

Henüz yasalaşmayan ve önemli vergi düzenlemeleri içeren taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri de şüphesiz ki 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nunda yeniden düzenlenen mülga 379’uncu maddede yer verilen düzenlemedir. Buna göre, vergi davalarında davadan vaz geçildiğinde tutarın bir miktarı ödenerek davalar sonuçlandırılmış olacaktır.

Düzenlemeye göre,

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştay’ın bozma karan üzerine verilen kararlar hariç);

Kaldırılan vergi tutannın %60’ı, tasdik edilen vergi tutannın tamamı ile tasdik edilen vergi tutanna ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,

Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalan ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalanmn kaldırılan tutannın %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

Buna göre vergi mahkemesini kazanan bir mükellef davadan vazgeçecek olur ise vergi tutarının %60’ını ödeyecek cezalardan kurtulacaktır. Gecikme faizi de ödenecektir. Örneğin bir mükellef hakkında sonradan incelemeye dayanarak 1.000.000 TL vergi aslı ve 1.000.000 TL vergi ziyaı cezası kesildi ve mükellef de bu davayı vergi mahkemesinde kazandı ise, mükellef diyebilecektir ki 600.000 TL vergi aslını ve gecikme faizini ödemek istiyorum ve davadan vazgeçmek istiyorum. Mükellef kazandığı dava için %60 ödeme yaparak temyiz aşamasında davayı kaybetme riskini göze almamış olacaktır.

Ancak indirim sadece %60 oranı olmayacaktır. Mükellefler bu tutarları süresinde ödeyecek olur ise aşağıda açıklanacağı üzere %20 daha ekstra indirimden yararlanacaklardır. Örneğimizde 600.000 TL ödenecek idi. Bu tutarın %80’i olan 480.000 TL süresinde  gecikme faizi ile birlikte ödenirse ödenecek toplam rakam bu tutar olacaktır.

Örneğimizde davayı kazanan mükellef temyizde davayı kaybedecek olur ise 1.000.000 TL vergi aslını (gecikme faizi ilave edilecektir) ve 1.000.000 TL de vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalacaktır.

Ancak vergi mahkemesinde davayı kaybeden mükellefler davadan vazgeçmek ister ise (yani temyize gitmek istemezse)  vergi aslının tamamını ödeyecek,  sadece vergi ziyaı cezasının %25’ini ödemeyecektir. Örneğimizde kaybedilen davadan vazgeçilirse vergi aslı olan 1.000.000 TL (gecikme faizi de ayrıca ödenecektir) ile vergi ziyaı cezası olan 750.000 TL ödenecektir.

Düzenlemenin ikinci bendine göre de davada kazanılan cezalar için %25 ve kaybedilen cezalar için de %75 ödeme yapmak gerekecektir.

Mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalan ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır.

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği halde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Getirilecek bu düzenleme özellikle İstinaf Mahkemeleri ile Danıştay’ın iş yükünü hafifletecektir. Mükellefler bakımından da nefes almalarını sağlayacak bir düzenleme niteliğindedir. Nitekim, davayı kaybetmenin sonuçları çok ağır olabiliyor ve mükellefler doğacak olan mali yükün altında ezilebiliyor. Af kanunları ile birkaç yılda bir yapılan düzenleme böylece kalıcı olarak kanuna girmiş olacaktır.

Uzlaşılan Cezalara Bir İndirim Hakkı Daha Geliyor.

Vergi İdaresi artık vergi tahsilatını özendirici düzenlemelere gidiyor. İdare ile mükellefin vergi ve cezalarda anlaşmasını sağlayan Uzlaşma müessesine yeni bir düzenleme ve indirim getiriliyor. Mevcut haliyle genelde vergi incelemesi sonucu ortaya çıkan ilave vergi ve ceza tarhiyatlarına, tarhiyat öncesi veya sonrasında uzlaşma imkanı sağlanmakta, uzlaşmanın vaki olması halinde ise vergi ve cezalar kesinleşmekte. Uzlaşmanın vaki olması halinde kesinleşen vergi ve ceza tutarlarının ödenip ödenmemesi uzlaşma sonucu ortaya çıkan tutarları etkilememekte. Kısaca mevcut uzlaşmaya ilişkin düzenleme tarhiyatı kısa sürede kesinleştirme amacını taşımakla birlikte vergi dairesinin alacağını tahsil etmesine yönelik bir düzenleme taşımamakta.

Vergi Usul Kanununun Ek 8’inci maddesinde uzlaşma sonucu kesinleşen vergi ve cezaların  uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içerinde ödenmesine ilişkin düzenleme yer almakta. Ancak ödemenin yapılmaması halinde uzlaşma sonucu belirlenen tutarda herhangi bir değişiklik olmamakta. Ödenmemesi halinde ise kesinleşen vergi dairesi alacaklarına aylık gecikme faizi oranı uygulanmakta kesinleşen vergi ve ceza asıl tutarlar aynen kalmakta. Uzlaşılan vergi ve cezaların vergi mükellefi veya sorumluları tarafından ödenmemesi halinde de uzlaşılan tutarlar değişmemekte veya zamanında ödenmesi halinde de herhangi bir indirim veya avantaj sunulmamakta. Yani mevcut uzlaşmaya ilişkin düzenleme vergi mükellef veya sorumlularının kesinleşen vergi borçlarını belirlene kanuni süresinde ödenmesi  konusunda bir avantaj sunmamakta.

Yeni düzenleme ne getiriyor?

Bugünlerde TBMM de görüşülmekte olan Kanun Teklifinde yer alan bir kısım mükellef lehine düzenlemelere belirlenen vadesinde ödenmesi haline ilave indirimlerin  yapılması öngörülmekte.

Vergi ve cezaların Uzlaşma ile sonuçlanması halinde ödemeye ilişkin yeni bir düzenleme getirilmekte.

“Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının yüzde yetmiş beşini bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın yüzde yirmi beşi, indirilir”

Vergi Usul Kanununun Ek 8 inci maddesinde ;

“Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar;

1.Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların   ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”

Bir ay içinde ödeyene cezalar da yüzde yirmi beş ilave indirim;

Uzlaşma hem idare hem de mükellef için çoğu zaman avantajlar sağlamakta. İdare ihtilaf konusu olarak yargıya intikal edecek bir tarhiyat için yıllarca beklemekte nihayetinde kazanılsa bile tarhiyatın kesinleşmesi yıllar sonra olmakta. Ayrıca yargıda tarhiyatın kaldırılması ihtimali halinde hiçbir gelir elde edememe olasılığı da var. Diğer taraf olan vergi mükellefi veya sorumlusu açısından da vergi ve ceza tarhiyatları için yıllarca sürecek dava aşaması ile ilgilenilmesi , vergi davasını kaybetme endişesi ve kaybedilmesi halinde kesinleşecek yüksek tutarda olan yani herhangi bir indirim olmayacak vergi ve cezanın kesinleşecek olması nedeniyle uzlaşma yolu çoğu zaman tercih edilmekte, en azından vaki olmasa bile uzlaşma talep edilmekte.

Henüz yayımlanmamakla birlikte Kanun teklifinde yer alan düzenleme ile uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar da uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşılan vergi aslı ile vergi ziyaı toplamının % 75’inin uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde ilave olarak uzlaşılan ceza tutarları üzerinden % 25 oranında bir indirim daha yapılması öngörülmekte. Bu durumda uzlaşmanın vaki olması halinde vergi ve cezalarda yapılan indirime ilave olarak cezalarda bir indirim daha yapılacak. Ancak bu ilave indirim sadece cezalarda yapılacak. Uzlaşılan vergi asıllarında ise herhangi bir ilave indirim söz konusu değil.

Bir ay içinde ödeme yoksa ilave indirim de yok!

Kanunda yer alan sürede yani uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içerinde uzlaşılan vergi ve cezaların ödenmemesi veya % 75’lik tutarın daha altında bir tutar ödenmesi halinde bu indirimden faydalanma imkanı olmayacak. Kanunda yer alan bir aylık ödeme süresinde ödeme yapılmaması halinde uzlaşılan vergi ve cezalar yine kesinleşmekte ancak cezalarda % 25’lik indirim imkânı ortadan kalkmaktadır

rokettube
marmaris tekne turu