marmaris tekne turları
Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Vergi ve Cezaların Ne Kadarlık Kısmı Silinir « Medya Yenigün

Medya Yenigün

Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Vergi ve Cezaların Ne Kadarlık Kısmı Silinir

Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Vergi ve Cezaların Ne Kadarlık Kısmı Silinir
Nevzat Küçükdöğerli
Nevzat Küçükdöğerli( nethabergazetesi@hotmail.com22 )
314
08 Kasım 2019 - 0:39

Dijital Hizmet Vergisi Hakkında Kanun Teklifinin 28.Maddesi uyarınca vergi mahkemesinde kaybedilen vergi ve cezaların, mükellefin talebi ile bir kısmının silinmesi imkanı getirilmiştir.

A-Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Davalarda İstinafa/Temyize Gidilmezse Vergi ve Cezaların Ne Kadarlık Kısmı Silinir?

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda vergi ve cezaların aşağıdaki kısımları silinir:

Vergi Mahkemesi KararıÖdenecek Oran (%)Silinecek Oran (%)
1-Verginin Kaldırılması6040
Verginin Tasdik Edilmesi1000
Tasdik Edilen Vergi Ziyaı Cezası7525
2-Kaldırılan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları2575
Tasdik Edilen Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları7525

Buna göre;

1. Kaldırılan vergi tutarının %60‘ı, tasdik edilen vergi tutarının %100’ü (tamamı) ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %075‘i,

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

Mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

B-Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Vergi ve Cezaların Tahakkuk Eden Tutarların Ne Kadarlık Kısmı Ödenirse İndirim Yapılır?

1-Tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

2-Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80”inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır.

3-Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz.

4-İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte ödenmesi şarttır

KoşullarÖdeme Oranı (%)İndirim Oranı (%)
Vergi+Vergi Ziyaı Cezası+Gecikme Faizinin Ödenmesi8020

C-Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Vergi ve Cezalar İçin İstinaftan Vazgeçilmesi Halinde Hangi Haklar Elde Edilir?

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil ödenecek tutarlara mahsup edilir.

İstinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. 

ÇALIŞMA HAYATINDA İDARİ PARA CEZALARI

2020 Yılı İşverenler İş Müfettişlerinin Bulduğu Uygunsuzluklarda Cezalar İnanılmaz Artıyor.

4857 sayılı İş Hukukumuzda İdari Para Cezaları Sekizinci Bölüm de yer alır, detaylı maddeler halinde düzenlenir.

Ana konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
• Genel hükümlere aykırılık
• Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık
• Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık
• Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık
• Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık
• İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık
• İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Yukarıda yer alan konulara ait idari para cezalarından özellikle, her ay ve her işçi cezalarını inceleyeceğiz.

Özellikle belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde, işverenler idari yaptırım olarak cezalar uygulanacaktır.
İş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.

4857 sayılı İş Kanunda öngörülen idari para cezaları,

• Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerince,
• Birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kur il müdürlüğünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir.
• 4857 sayılı Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun(7201) hükümlerine göre yapılır(e-tebligat gibi.)
4857 sayılı Kanuna göre idari para cezalarına İtirazlar Kabahatler Kanunu esas alınır.
İdari para cezaları özellikle kurumsal işletmelerde en az 10 en çok 1000 işçi ve yukarısı çalıştıran işyerleri çalışan sayısına göre sıkıntı yaratır.

2020 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI!
Vergi Usul Kanunu’na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen oran TÜİK verileri uyarınca yüzde 22,58 olarak gerçekleşti.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARINDAN BAZILARI​ ​ ​

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 31.905,00 TL.

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 3.183,00 TL.

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 268 TL.

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için Ayrı Ayrı 268 TL.

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 3.984,00 TL.

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için Ayrı Ayrı 289 TL.

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için Ayrı Ayrı 289 TL.

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için Ayrı Ayrı 289 TL.

Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.051,00 TL.

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için Ayrı Ayrı 511 TL.

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için Ayrı Ayrı 511 TL.

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için Ayrı Ayrı 511 TL.

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.811,00 TL.

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.811,00 TL.

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 2.811,00 TL.

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.811,00 TL.

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 2.811,00 TL.

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.811,00 TL.

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
31.905,00 TL.

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 25.525,00 TL.

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 25.525,00 TL.

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 25.525,00 TL.

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 25.525,00 TL.

(*)Her ay ve her işçi açısından yapılacak ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezaları işverenlere nefes aldırmayacak boyuta ulaşacaktır. Bu şekilde yeniden değerleme oranları karşısında işverenler oldukça zorlanır.Konuyla ilgili ilerleyen aylarda yeniden değerleme oranı tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

rokettube
marmaris tekne turu